Miesięczne archiwum: Kwiecień 2011

Zarządzanie Własnością Intelektualną

W roku akademickim 2011/2012 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ uruchamia studia na kierunku „Zarządzanie Własnością Intelektualną”. Studiów tego typu nie prowadzi żadna inna uczelnia w kraju.

Program studiów zawiera zarówno przedmioty z zakresu prawa własności intelektualnej (np. prawo autorskie, patentowe, znaków towarowych), jak i przedmioty z zakresu zarządzania (np. ekonomia innowacji, zarządzanie projektem innowacyjnym, tworzenie i działalność firm spin-off).
Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków, a w szczególności do absolwentów prawa oraz do absolwentów studiów I stopnia takich kierunków jak m. in. ekonomia, zarządzanie, informatyka. O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Nauka odbywać się będzie w trybie stacjonarnym. Studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu praw własności intelektualnej oraz zarządzania tego rodzaju prawami. Kandydatami na studia mogą być absolwenci wszystkich studiów licencjackich i magisterskich, a w szczególności absolwenci prawa i absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach takich jak zarządzanie, ekonomia, informatyka. O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Źródło:http://www.ipwi.uj.edu.pl/

Prawo na Uczelni Łazarskiego

Według wyników klasyfikacji Ministerstwa Sprawiedliwości absolwenci Uczelni Łazarskiego stanowili największą grupę reprezentującą uczelnie prywatne wśród zdających na aplikacje prawne. Jakość kształcenia przyszłych prawników przez Uczelnię potwierdza wysoki odsetek absolwentów studiów niestacjonarnych, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu na aplikacje prawne. Szkoła, dbając o wysoki poziom kształcenia studentów od lat zajmuje wysokie pozycje w prestiżowych rankingach, co wpływa na zainteresowanie Uczelnią w środowisku studentów.
Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych niepublicznych szkół wyższych, zalicza się do najlepszych w obszarze nauk ekonomicznych i prawnych. Na dwóch wydziałach – Prawa i Administracji oraz Ekonomi i Zarządzania 250 wykładowców kształci przyszłych prawników, menadżerów, dyplomatów, polityków, pracowników administracji, marketingowców, ekonomistów, finansistów – ludzi biznesu. Wydział Prawa i Administracji, jako pierwszy wśród Uczelni niepublicznych, otrzymał prawo do nadawania tytułu doktora nauk prawnych. Liczne specjalizacje i stale rozwijany warsztat naukowy służy ciągłemu dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku.

Studia MBA

Master of Business Administration, MBA (Magisterskie Studia Menedżerskie), są to dwuletnie studia podyplomowe. Studia najczęściej prowadzone są w trybie zaocznym, po raz pierwszy zaczęły być prowadzone w Stanach Zjednoczonych w połowie ubiegłego wieku.
Studia MBA w Polsce prowadzi już kilkadziesiąt uczelni. Większość uczelni kieruje studia MBA do osób z wykształceniem magisterskim i minimum rocznym doświadczeniem zawodowym. Większość uczelni oferuje tylko profil menedżerski MBA. Jednak warszawska SGGW poleca także program ukierunkowany na rolnictwo, a Politechnika Warszawska – inżynierski.

Zarządzanie
Zajęcia o metodach i technikach zarządzania obejmują trzy grupy tematyczne: planowanie celów i rozwoju przedsiębiorstwa, kierowanie poszczególnymi obszarami firmy, a także sposoby efektywnej pracy na stanowisku kierowniczym.
W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu pierwszy obszar tematyczny obejmuje kilka zagadnień, takich jak Zarządzanie strategiczne, a więc ustalanie priorytetów przedsiębiorstwa i planów ich osiągnięcia, czy General Management, pokazujące budowę różnych typów organizacji i instytucji. Kierowanie poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa podzielone jest w większości przypadków na specjalistyczne bloki.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Biznesu ma na celu przybliżenie słuchaczom metod rekrutacji, selekcji oraz rozwoju kwalifikacji personelu. Natomiast w ramach Information Management w poznańskiej AE uczy się wykorzystywania informacji oraz internetu do uzyskania przewagi nad konkurentami przedsiębiorstwa.

Marketing
Marketing stanowi stały element programu nauczania na kierunkach MBA. Najczęściej nie dominują typowe zagadnienia związane z reklamą. Tak jest na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie można się dowiedzieć, jakie są mechanizmy zachowań klientów oraz jak zbudować plan marketingowy dla przedsiębiorstwa (Marketing Management).
Francuski Instytut Zarządzania ma w swoim programie Nowoczesne zarządzanie marketingowe obejmujące analizę rynku przedsiębiorstwa oraz narzędzi konkurowania o klienta: produkt, jego cenę, sposoby dystrybucji oraz drogi powiadomienia o tym klientów, czyli promocję. Podczas zajęć, mających w swojej nazwie słowo marketing, uczy się także, jak analizować działania konkurencji i planować kampanie promocyjne.

Finanse
Przedmioty związane z rachunkowością i ogólnie finansami są obecne w większości programów MBA. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu prowadzi Rachunkowość menedżerską. W czasie tych zajęć można dowiedzieć się, jak prowadzić księgowość w przedsiębiorstwie.
W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu słuchacz musi zaliczyć Finanse przedsiębiorstw, a więc poznać wskaźniki oceny kondycji finansowej firmy, budować tablice przepływów pieniężnych oraz potrafić odprowadzić należne podatki. Mimo, że zagadnienia dotyczące finansów firmy można znaleźć w programie każdego MBA, są one na drugim planie, ponieważ przeciętny manager zazwyczaj współpracuje z działem finansowym w swoim przedsiębiorstwie.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katolicki Uniwersytet Lubelski to najstarsza szkoła wyższa Lublina. Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”. Odniesienie do Boga, wpisane w misję uniwersytetu katolickiego, czyni zeń szczególną wspólnotę profesorów i studentów, universitas magistrorum et scholarium, złączonych tą samą miłością mądrości.
KUL to uczelnia tradycyjna, a zarazem nowoczesna. Jest silnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym i dydaktycznym oraz ważnym ośrodkiem działalności studenckiej.

Łączy ich radość poszukiwania prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne głoszenie. Na specyfikę Uczelni składają się następujące czynniki: określony kształt prawny, instytucjonalne powiązanie z Kościołem i jego nauczaniem; naukowe penetrowanie obszarów takich jak: wiara, religia, filozofia, Kościół, etyka, społeczna nauka Kościoła, nauki o rodzinie, najgłębiej i w miarę szeroko rozumiana humanistyka.

KUL jest szkołą otwartą, gdyż w jej murach jest także miejsce dla przedstawicieli innych religii a także dopiero poszukujących Boga. Obecność uniwersytetu katolickiego jest niezbędna dla rozwoju myśli chrześcijańskiej, która ze swej istoty pomaga człowiekowi w dopełnieniu jego sensu życia. Wysoki poziom naukowy Uniwersytetu, który jest dorobkiem wielu pokoleń jego profesorów i studentów, badania na najwyższym poziomie oraz wychowywanie młodych ludzi ku wartościom stanowią priorytety szkoły.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet został powołany do życia dnia 23 października 1944 roku jako uczelnia państwowa, początkowo z czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym, Rolnym i Weterynaryjnym. W ciągu niecałych trzech miesięcy zaistniał piąty Wydział Farmaceutyczny, a uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego miała miejsce 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów, m.in. z uczelni Lwowa i Wilna. Studia podjęło wtedy 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był zoolog prof. Henryk Raabe.
UMCS prowadzi działalność naukowo-badawczą w ramach dziesięciu wydziałów, dwudziestu pięciu instytutów oraz pięciu jednostek na prawach instytutu.

W ramach 10 wydziałów prowadzonych jest 41 kierunków studiów i ponad 120 specjalności. Kształcimy na studiach I, II stopnia i doktoranckich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzimy Kolegia Licencjackie w Radomiu, Białej Podlaskiej i Biłgoraju oraz Kolegium Licencjackie Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Posiadamy bogatą ofertę studiów podyplomowych prowadzonych na wszystkich wydziałach.