Archiwa kategorii: Bez kategorii

Przedszkole w Lublinie

Przedszkole Tajemniczy Ogród zostało stworzone dla Dzieci z Autyzmem Dziecięcym oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju celem niesienia wieloaspektowej pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dzieciom i ich rodzinom. Naszą misją jest jak najlepsze przygotowywanie dzieci do funkcjonowania w środowisku społecznym: rodzinie, grupie rówieśniczej oraz otoczeniu. – strona www

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska gromadzi największy w Polsce potencjał naukowy w naukach technicznych. W szkole powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą prac naukowych. O prestiżu Uczelni świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.
Czytaj dalej

Studia MBA

Master of Business Administration, MBA (Magisterskie Studia Menedżerskie), są to dwuletnie studia podyplomowe. Studia najczęściej prowadzone są w trybie zaocznym, po raz pierwszy zaczęły być prowadzone w Stanach Zjednoczonych w połowie ubiegłego wieku.
Studia MBA w Polsce prowadzi już kilkadziesiąt uczelni. Większość uczelni kieruje studia MBA do osób z wykształceniem magisterskim i minimum rocznym doświadczeniem zawodowym. Większość uczelni oferuje tylko profil menedżerski MBA. Jednak warszawska SGGW poleca także program ukierunkowany na rolnictwo, a Politechnika Warszawska – inżynierski.

Zarządzanie
Zajęcia o metodach i technikach zarządzania obejmują trzy grupy tematyczne: planowanie celów i rozwoju przedsiębiorstwa, kierowanie poszczególnymi obszarami firmy, a także sposoby efektywnej pracy na stanowisku kierowniczym.
W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu pierwszy obszar tematyczny obejmuje kilka zagadnień, takich jak Zarządzanie strategiczne, a więc ustalanie priorytetów przedsiębiorstwa i planów ich osiągnięcia, czy General Management, pokazujące budowę różnych typów organizacji i instytucji. Kierowanie poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa podzielone jest w większości przypadków na specjalistyczne bloki.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Biznesu ma na celu przybliżenie słuchaczom metod rekrutacji, selekcji oraz rozwoju kwalifikacji personelu. Natomiast w ramach Information Management w poznańskiej AE uczy się wykorzystywania informacji oraz internetu do uzyskania przewagi nad konkurentami przedsiębiorstwa.

Marketing
Marketing stanowi stały element programu nauczania na kierunkach MBA. Najczęściej nie dominują typowe zagadnienia związane z reklamą. Tak jest na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie można się dowiedzieć, jakie są mechanizmy zachowań klientów oraz jak zbudować plan marketingowy dla przedsiębiorstwa (Marketing Management).
Francuski Instytut Zarządzania ma w swoim programie Nowoczesne zarządzanie marketingowe obejmujące analizę rynku przedsiębiorstwa oraz narzędzi konkurowania o klienta: produkt, jego cenę, sposoby dystrybucji oraz drogi powiadomienia o tym klientów, czyli promocję. Podczas zajęć, mających w swojej nazwie słowo marketing, uczy się także, jak analizować działania konkurencji i planować kampanie promocyjne.

Finanse
Przedmioty związane z rachunkowością i ogólnie finansami są obecne w większości programów MBA. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu prowadzi Rachunkowość menedżerską. W czasie tych zajęć można dowiedzieć się, jak prowadzić księgowość w przedsiębiorstwie.
W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu słuchacz musi zaliczyć Finanse przedsiębiorstw, a więc poznać wskaźniki oceny kondycji finansowej firmy, budować tablice przepływów pieniężnych oraz potrafić odprowadzić należne podatki. Mimo, że zagadnienia dotyczące finansów firmy można znaleźć w programie każdego MBA, są one na drugim planie, ponieważ przeciętny manager zazwyczaj współpracuje z działem finansowym w swoim przedsiębiorstwie.

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katolicki Uniwersytet Lubelski to najstarsza szkoła wyższa Lublina. Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”. Odniesienie do Boga, wpisane w misję uniwersytetu katolickiego, czyni zeń szczególną wspólnotę profesorów i studentów, universitas magistrorum et scholarium, złączonych tą samą miłością mądrości.
KUL to uczelnia tradycyjna, a zarazem nowoczesna. Jest silnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym i dydaktycznym oraz ważnym ośrodkiem działalności studenckiej.

Łączy ich radość poszukiwania prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne głoszenie. Na specyfikę Uczelni składają się następujące czynniki: określony kształt prawny, instytucjonalne powiązanie z Kościołem i jego nauczaniem; naukowe penetrowanie obszarów takich jak: wiara, religia, filozofia, Kościół, etyka, społeczna nauka Kościoła, nauki o rodzinie, najgłębiej i w miarę szeroko rozumiana humanistyka.

KUL jest szkołą otwartą, gdyż w jej murach jest także miejsce dla przedstawicieli innych religii a także dopiero poszukujących Boga. Obecność uniwersytetu katolickiego jest niezbędna dla rozwoju myśli chrześcijańskiej, która ze swej istoty pomaga człowiekowi w dopełnieniu jego sensu życia. Wysoki poziom naukowy Uniwersytetu, który jest dorobkiem wielu pokoleń jego profesorów i studentów, badania na najwyższym poziomie oraz wychowywanie młodych ludzi ku wartościom stanowią priorytety szkoły.